+389 47 25 25 25
+389 47 61 26 53

Наставата ја реализира тим професори

Тимот на професионалци вклучени во наставата - професори и стручни соработници имаат единствена цел: систематско развивање на личноста на ученикот, градење хуманистички и морални вредности, меѓусебно почитување да научат да се грижат за сопственото здравје.

Стручни соработници вклучени во гимназијата се:

Педагог
Психолог
Лекар
Стоматолог