+389 47 25 25 25
+389 47 61 26 53

Професори

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Емилија Прчкова

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Марија Николовска

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Весна Ристеска

МАТЕМАТИКА

Наташа Петровска, Михајло Ставревски

ФИЗИКА

Виолета Алачева

ХЕМИЈА

Соња Ѓоргиевска

БИОЛОГИЈА

Флорида Кулевска

ИСТОРИЈА

Иле Трајковски

ГЕОГРАФИЈА

Мите Ристов

ИНФОРМАТИКА

Мирјана Соклевска

СОЦИОЛОГИЈА

Кети Несторовска

ВОВЕД ВО БИЗНИС

Марија Трајковски

ЕКОНОМИЈА

Марија Трајковски

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

Александра Стојковска

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Валентин Наумов

СПОРТ И СА

Кире Грбевски

ЛАТИНСКИ ЈАЗИК

Цветанка Стојаноска

ВОВЕД ВО ПРАВО

Зоран ЃуровиќСтручни соработнициПСИХОЛОГ

мр. Сашо Кочанковски

ПЕДАГОГ

мр. Мирослав Стојановски

ЛЕКАР

др. Биљана Јолевска

СТОМАТОЛОГ

др. Владо Јолевски